بسته ارتقاء فرآیندهای پایش، سنجش و ارزیابی

تعداد بازدید:۲۸۰

- رییس کارگروه: مهندس مهدی حقیقی

رایانامه: mehdihaghighy@gmail.com

 

برنامه اقدامات سیاستی و راهبردی 1400

آخرین ویرایش۱۶ مرداد ۱۴۰۰