*ارتقاء نظام ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی

تعداد بازدید:۵۲۳۸

-رییس کارگروه: مهندس مهدی حقیقی

رایانامه:mehdihaghighy@gmail.com

 

 

* برنامه اقدام سال 1397 طرح تحول

آخرین ویرایش۲۴ آذر ۱۳۹۷