بسته حضور عزتمند در عرصه های بین المللی

تعداد بازدید:۲۶۸

- رییس کارگروه : دکتر حکیم عزیزی

رایانامه: Hakimazizi190@yahoo.com

 

برنامه اقدامات سیاستی و راهبردی 1400

آخرین ویرایش۱۶ مرداد ۱۴۰۰