بسته اعتلای ارزش های اخلاقی و معنوی در علوم پزشکی

تعداد بازدید:۲۹۰

-رییس کارگروه: مهندس عزیز شهرکی واحد

رایانامه:azizshahraky@zbmu.ac.ir

 

برنامه اقدامات سیاستی و راهبردی 1400

آخرین ویرایش۱۶ مرداد ۱۴۰۰