جلسه چهارم

تعداد بازدید:۲۰۲۴

در راستای تحقق طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و آمایش سرزمین و با تأکید بر اولویتهای کشور و کلان منطقه نهم آمایش آموزش عالی بخش سلامت کشور، دبیرخانه ستاد تحول آموزش و آمایش سرزمینی کلان منطقه ی نهم در دانشگاه علوم پزشکی مشهد شکل گرفت. این دبیرخانه در زمینه اجرایی سازی ماموریتهای واسپاری شده از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فعالیتهای خود را در قالب دو دسته زیر دنبال می نماید:

1- ماموریتهای مشترک میان همه مناطق آمایشی 

2- ماموریتهای ویژه منطقه نه در راستای کسب مرجعیت علمی به منظور عملیاتی ساختن طرح تحول و نوآوری آموزش، برای هر بسته ماموریتی یک کارگروه متشکل از اعضای هیئت علمی، کارشناسان و رابطین دانشگاههای کلان منطقه نه مرتبط با آن بسته زیر نظر دبیرخانه ستاد تشکیل گردیده است. 

آخرین ویرایش۰۱ آذر ۱۳۹۵