بسته ارزش آفرینی در بستر همگرائی علوم و فناوری

تعداد بازدید:۲۵۹

- رییس کارگروه: مهندس مهدی حقیقی

رایانامه:mehdihaghighy@gmail.com

 

برنامه اقدامات راهبردی و سیاستی 1400

آخرین ویرایش۱۶ مرداد ۱۴۰۰