*توسعه کارآفرینی در بستر دانشگاه های نسل سوم

تعداد بازدید:۵۵۷۴

رئیس کارگروه: دکتر محمدرضا رضائی کهخا

رایانامه:m.r.rezaei.k@gmail.com

 

*برنامه اقدام سال 1397 طرح تحول

آخرین ویرایش۲۴ آذر ۱۳۹۷