جلسه مورخ ۶آذرماه ۱۳۹۷

تعداد بازدید:۹۶۶
جلسه مورخ ۶آذرماه ۱۳۹۷

جلسه گزارش کارگروه های بسته های طرح تحول و برنامه عملیاتی حوزه آموزش دانشگاه رأس ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 1397/09/06 در محل دفتر معاون آموزشی دانشگاه برگزار گردید.

آخرین ویرایش۱۴ بهمن ۱۳۹۷