اخبار

جلسه بررسی فرمهای خودارزیابی بر اساس استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای حوزه آموزش دانشجو و هیات علمی

جلسه بررسی فرمهای خودارزیابی بر اساس استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای حوزه آموزش دانشجو و هیات علمی ساعت نه صبح در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید.

ادامه مطلب

،جلسه بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی گالری

در راستای طرح تحول نظام سلامت ،جلسه بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی،در مورخ ۱۲دیماه1395 ساعت ۱۳با موضوع گزارش جذب ۱۴۰نفر دانشجوی خارجی در رشته های مختلف علوم پزشکی در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید.

ادامه مطلب