آرشیو اخبار

جلسه بررسی فرمهای خودارزیابی بر اساس استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای حوزه آموزش دانشجو و هیات علمی

جلسه بررسی فرمهای خودارزیابی بر اساس استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای حوزه آموزش دانشجو و هیات علمی ساعت نه صبح در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید.

ادامه مطلب