آرشیو اخبار

برگزاری دومین جلسه ارائه گزارش عملکرد کارگروه های طرح تحول آذرماه ۱۳۹۷

جلسه دبیرخانه طرح تحول و نوآوری در آموزش دانشگاه علوم پزشکی زابل رأس ساعت ۱۳ روز سه شنبه۲۷ آذر۱۳۹۷ با حضور معاون آموزشی دانشگاه و مسئولین بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در محل دفتر معاون آموزشی دانشگاه برگزار گردید و طبق دستور جلسه ارائه گزارش عملکرد بسته های مربوطه توسط مسئولین بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

ادامه مطلب