اخبار

برگزاری آزمون الکترونیک پایان ترم گروه هوشبری ۱ بهمن ماه ۱۳۹۷

باتوجه به اینکه بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه ها ابلاغ شده است، جهت تحقق بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی ، در راستای ارتقا کیفیت آموزش علوم پزشکی ؛ آزمون الکترونیک از دانشجویان گروه های هوشبری پیوسته ترم ۳ و ۵ دانشکده پیراپزشکی در مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی زابل در تاریخ یکم بهمن ماه ۱۳۹۷ با موفقیت برگزار گردید.

ادامه مطلب

ارزیابی درون منطقه ای اقدامات عملیاتی طرح تحول در آموزش دانشگاه علوم پزشکی زابل انجام شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زابل ، مهندس حقیقی مسئول دبیرخانه تحول در آموزش دانشگاه در این خصوص گفت: با شروع اقدامات عملیاتی طرح تحول در آموزش دانشگاه های علوم پزشکی در سال ۱۳۹۴ ، حوزه های آموزش دانشگاه علوم پزشکی کشور در مرکز توجه سیاستگذاران بهداشت و درمان کشور قرار گرفت. این طرح که اقدامات اجرایی خود را در قالب بسته هایی ساماندهی نمود دانشگاه های علوم پزشکی کشور را به سمت حوزه هایی از قبیل دانشگاه های نسل سوم و کارآفرین ، آموزش پاسخگو به نیازهای جامعه ، کسب مرجعیت علمی بر اساس توانایی های دانشگاه ، بین المللی سازی و توسعه زیرساختها و اعتباربخشی بیمارستانهای آموزشی ، دانشکده ها و مؤسسات آموزشی رهنمون گردید. به منظور نظارت و راهنمایی بر روند اجرایی اقدامات ، کلیه دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور به ۱۰ کلان منطقه تقسیم بندی شده و برخی از وظایف ستادی وزارت بهداشت به این مناطق تفویض شد. دانشگاه علوم پزشکی زابل نیز همگام با سایر دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه ۸ کشور اقدامات هم راستا با طرح تحول در آموزش را اجرایی نموده در سال های اخیر شاهد تحولاتی قابل توجه در این بخش بوده ایم. ایجاد مرکز آموزش و آزمون مهارت های بالینی دانشگاه و مرکز آزمون الکترونیک و ده ها طرح دیگر از جمله این اقدامات می باشد. به منظور بازدید و تبادل تجربیات اقدامات مرتبط ، دو تیم ناظر از دانشگاه های علوم پزشکی زاهدان و رفسنجان در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۷ در دانشگاه علوم پزشکی زابل حاضر و از نزدیک شاهد اقدامات عملیاتی حوزه آموزش دانشگاه گردیدند. از دیگر برنامه های این نشست آشنایی با امکانات و برنامه های در دست اجرای دانشگاه در حوزه های دانشجویی و فرهنگی و پژوهشی به شکل حضوری و بازدید میدانی بود.

ادامه مطلب

برگزاری دومین جلسه ارائه گزارش عملکرد کارگروه های طرح تحول آذرماه ۱۳۹۷

جلسه دبیرخانه طرح تحول و نوآوری در آموزش دانشگاه علوم پزشکی زابل رأس ساعت ۱۳ روز سه شنبه۲۷ آذر۱۳۹۷ با حضور معاون آموزشی دانشگاه و مسئولین بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در محل دفتر معاون آموزشی دانشگاه برگزار گردید و طبق دستور جلسه ارائه گزارش عملکرد بسته های مربوطه توسط مسئولین بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

ادامه مطلب