کارگاه های آموزشی LMS و نحوه استفاده از سامانه نوید

کارگاه های آموزشی LMS و نحوه استفاده از سامانه نوید در حال برگزاری است.

۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۳۶ کد : ۲۵۹۹ اخبار
تعداد بازدید:۱۲۲۷

به گزارش واحد آموزش الکترونیک مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه ، باتوجه به اجرای طرح تحول و نوآوری در آموزش پزشکی و به منظور آشنایی هر چه بیشتر اعضای هیأت علمی با سیستم LMSو به خصوص افزایش توانایی کار با سامانه "نوید" از ابتدای آذرماه سال جاری کارگاه های آموزشی آشنایی با LMS جهت تمامی اعضای هیأت علمی دانشکده های پزشکی، داروسازی، بهداشت، پرستاری و مامایی و پیراپزشکی در حال اجرا می باشد و انتظار می رود از ابتدای نیم سال دوم سال تحصیلی تمامی اساتید با سیستم نوید امورات آموزشی غیر حضوری ، تعیین تکالیف آموزشی و برگزاری آزمونهای الکترونیک را به انجام برسانند.


( ۷ )